Cảm ơn bạn đã tuy cập vào website xinh.xyz, Chúc bạn có những phút giây xem phim đầy cảm xúc và chất lượng! hãy ghé thăm chúng mình vào ngày mai và cả sau này nữa nhé.
[Thủ Tịch Ngự Linh Sư Phần 2 - Shouxi Yu Ling Shi 2 (2021)]
Trạng thái: [stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5]
Diễn viên:
Năm phát hành:
Đạo diễn:
Cập nhật: 25/12/2023

Nội dung

[stt/ Tập 60 / 60 VietSub] [sc/8.5] [info] [+]
Thủ Tịch Ngự Linh Sư Phần 2
[/info] [nd] Mùa thứ 2 của Thủ Tịch Ngự Linh Sư. [/nd] [drt]Tencent[/drt] [act]N/A[/act] [br/Hx] [1|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2842e9dd694aa7b16af91c8f3df1f8d7] [2|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9300f611db8fb1bb92d7f0c5b9cc5992] [3|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d79ddb9bdafc36d24516a2e71fc88787] [4|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ea695dfc66ef8129ca2ec6769a04fee2] [5|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f6d6733eb11a6ffcaef86c2587943dd0] [6|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c7b0d38b03ae0ce40732fae3d311e755] [7|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=579ab5cdc28a06f378ebbf1686db56f2] [8|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=53873cc67db833eccfb3f1f827408453] [9|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=ce146e3b31108868218b5ad05636bffe] [10|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b4f70f184fbcd92a7e27ede9aa138d0d] [11|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b113e14cd285c0be23c157be04954e2f] [12|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=9d48b4dde20418f1adc6548c5e0c2cd2] [13|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c0e93e3b47c3920035ef135b2c9791ec] [14|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4d39a1685724cd74748cd45af52da102] [15|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cdb32d752bb4bb9cddc9eb7bbd9f2fa4] [16|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0a2b1102c6ef5b421901013b6b47ea75] [17|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=f3e5770822dc212362552ea5b6fabfaf] [18|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6af200e52048a643515382c64f13002c] [19|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e8c00bbff44df25be7a98bcb0f8728bb] [20|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d537533e197961c3a7047c9f0a3acb8c] [21|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1c3c508a8545740c244742771825777e] [22|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=3935bf56f0ff9bcce7fd8ddbaca43412] [23|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=7119359d0c130f09b358f0db9fed53c8] [24|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b8659e63655bd3842a5acdd639491833] [25|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=0c0dd85eb7e8c9110c734b680ed9e263] [26|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=2b9c80ebe4df7b2a7e76c4fe9cd83faa] [27|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c35c60b8791429f50115586db2eef775] [28|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=523d7e96f5ac571afb38ae6982baf35f] [29|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bbe610af83d6be0d0a42af37379621b8] [30|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=347f4b1c37d33a3aac15ebcee72cbcec] [31|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=25e83d6fc545227f3b6a37a2dbd49612] [32|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=89720aab915c205260a41984c51d074a] [33|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=046b34010b2aff2a1d1390a9a6f2942f] [34|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=871c056db34bfc356ea5f235e49b4aec] [35|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d29814048967055c028e751b8753cda5] [36|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1d7041862d6c80cea7b06d96b57a3043] [37|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1850eb4085b16587c10328008af2bc21] [38|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d711f428e877558d876abef8cb4a025e] [39|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a9bbecff544a90728d2805fe8453e881] [40|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=cc689e2126bf36e7bf6f3d3bc89f260c] [41|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=208fc4eb0c9013bf849fd8f5ca5d78e2] [42|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e5ce215bb5b770c5f2cf97a3233178ec] [43|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=d747a53bd6ff96643392d908b6931761] [44|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6ed29fb0e84dbc04608885c4888ee02a] [45|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1e629063840407d4f0c806acf0c9452e] [46|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=6af557e8c57c5b97d03ac5a31a7a24e6] [47|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=b05737e5426acb65ec7d5f80a88d2115] [48|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5c3668d92f744f6c6e5278a4ce07b89f] [49|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=1b3ea7b663099a725b816d046550423f] [50|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c70286d9ae161bb05087a0a4579f6915] [51|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=387162147269a80917736e2cce2a4d5f] [52|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=67c22c3f2d59a1350e11f9230f4a933c] [53|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=5ac58b378b207e438f0a22e264dd3583] [54|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=c7b46178969299ddefb1d27f9d743aa7] [55|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=e0a05e92bc5ab705417ab3a7fb3993e9] [56|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=bc01d4f1c9cd3b9e37c3360984e7b366] [57|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=154fca7f137cc4c009452d2d211d072d] [58|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=570b47fb3897f0fb0c0a8a52e2642d63] [59|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=a03a1aa3712358e11c898703ce3d8d45] [60-end|https://embed1.streamc.xyz/embed.php?hash=4bfa8c12ce00d470111f46e76c4919f4] [br/Vip] [1|https://hls1.streamc.xyz/2842e9dd694aa7b16af91c8f3df1f8d7/hls.m3u8] [2|https://hls1.streamc.xyz/9300f611db8fb1bb92d7f0c5b9cc5992/hls.m3u8] [3|https://hls1.streamc.xyz/d79ddb9bdafc36d24516a2e71fc88787/hls.m3u8] [4|https://hls1.streamc.xyz/ea695dfc66ef8129ca2ec6769a04fee2/hls.m3u8] [5|https://hls1.streamc.xyz/f6d6733eb11a6ffcaef86c2587943dd0/hls.m3u8] [6|https://hls1.streamc.xyz/c7b0d38b03ae0ce40732fae3d311e755/hls.m3u8] [7|https://hls1.streamc.xyz/579ab5cdc28a06f378ebbf1686db56f2/hls.m3u8] [8|https://hls1.streamc.xyz/53873cc67db833eccfb3f1f827408453/hls.m3u8] [9|https://hls1.streamc.xyz/ce146e3b31108868218b5ad05636bffe/hls.m3u8] [10|https://hls1.streamc.xyz/b4f70f184fbcd92a7e27ede9aa138d0d/hls.m3u8] [11|https://hls1.streamc.xyz/b113e14cd285c0be23c157be04954e2f/hls.m3u8] [12|https://hls1.streamc.xyz/9d48b4dde20418f1adc6548c5e0c2cd2/hls.m3u8] [13|https://hls1.streamc.xyz/c0e93e3b47c3920035ef135b2c9791ec/hls.m3u8] [14|https://hls1.streamc.xyz/4d39a1685724cd74748cd45af52da102/hls.m3u8] [15|https://hls1.streamc.xyz/cdb32d752bb4bb9cddc9eb7bbd9f2fa4/hls.m3u8] [16|https://hls1.streamc.xyz/0a2b1102c6ef5b421901013b6b47ea75/hls.m3u8] [17|https://hls1.streamc.xyz/f3e5770822dc212362552ea5b6fabfaf/hls.m3u8] [18|https://hls1.streamc.xyz/6af200e52048a643515382c64f13002c/hls.m3u8] [19|https://hls1.streamc.xyz/e8c00bbff44df25be7a98bcb0f8728bb/hls.m3u8] [20|https://hls1.streamc.xyz/d537533e197961c3a7047c9f0a3acb8c/hls.m3u8] [21|https://hls1.streamc.xyz/1c3c508a8545740c244742771825777e/hls.m3u8] [22|https://hls1.streamc.xyz/3935bf56f0ff9bcce7fd8ddbaca43412/hls.m3u8] [23|https://hls1.streamc.xyz/7119359d0c130f09b358f0db9fed53c8/hls.m3u8] [24|https://hls1.streamc.xyz/b8659e63655bd3842a5acdd639491833/hls.m3u8] [25|https://hls1.streamc.xyz/0c0dd85eb7e8c9110c734b680ed9e263/hls.m3u8] [26|https://hls1.streamc.xyz/2b9c80ebe4df7b2a7e76c4fe9cd83faa/hls.m3u8] [27|https://hls1.streamc.xyz/c35c60b8791429f50115586db2eef775/hls.m3u8] [28|https://hls1.streamc.xyz/523d7e96f5ac571afb38ae6982baf35f/hls.m3u8] [29|https://hls1.streamc.xyz/bbe610af83d6be0d0a42af37379621b8/hls.m3u8] [30|https://hls1.streamc.xyz/347f4b1c37d33a3aac15ebcee72cbcec/hls.m3u8] [31|https://hls1.streamc.xyz/25e83d6fc545227f3b6a37a2dbd49612/hls.m3u8] [32|https://hls1.streamc.xyz/89720aab915c205260a41984c51d074a/hls.m3u8] [33|https://hls1.streamc.xyz/046b34010b2aff2a1d1390a9a6f2942f/hls.m3u8] [34|https://hls1.streamc.xyz/871c056db34bfc356ea5f235e49b4aec/hls.m3u8] [35|https://hls1.streamc.xyz/d29814048967055c028e751b8753cda5/hls.m3u8] [36|https://hls1.streamc.xyz/1d7041862d6c80cea7b06d96b57a3043/hls.m3u8] [37|https://hls1.streamc.xyz/1850eb4085b16587c10328008af2bc21/hls.m3u8] [38|https://hls1.streamc.xyz/d711f428e877558d876abef8cb4a025e/hls.m3u8] [39|https://hls1.streamc.xyz/a9bbecff544a90728d2805fe8453e881/hls.m3u8] [40|https://hls1.streamc.xyz/cc689e2126bf36e7bf6f3d3bc89f260c/hls.m3u8] [41|https://hls1.streamc.xyz/208fc4eb0c9013bf849fd8f5ca5d78e2/hls.m3u8] [42|https://hls1.streamc.xyz/e5ce215bb5b770c5f2cf97a3233178ec/hls.m3u8] [43|https://hls1.streamc.xyz/d747a53bd6ff96643392d908b6931761/hls.m3u8] [44|https://hls1.streamc.xyz/6ed29fb0e84dbc04608885c4888ee02a/hls.m3u8] [45|https://hls1.streamc.xyz/1e629063840407d4f0c806acf0c9452e/hls.m3u8] [46|https://hls1.streamc.xyz/6af557e8c57c5b97d03ac5a31a7a24e6/hls.m3u8] [47|https://hls1.streamc.xyz/b05737e5426acb65ec7d5f80a88d2115/hls.m3u8] [48|https://hls1.streamc.xyz/5c3668d92f744f6c6e5278a4ce07b89f/hls.m3u8] [49|https://hls1.streamc.xyz/1b3ea7b663099a725b816d046550423f/hls.m3u8] [50|https://hls1.streamc.xyz/c70286d9ae161bb05087a0a4579f6915/hls.m3u8] [51|https://hls1.streamc.xyz/387162147269a80917736e2cce2a4d5f/hls.m3u8] [52|https://hls1.streamc.xyz/67c22c3f2d59a1350e11f9230f4a933c/hls.m3u8] [53|https://hls1.streamc.xyz/5ac58b378b207e438f0a22e264dd3583/hls.m3u8] [54|https://hls1.streamc.xyz/c7b46178969299ddefb1d27f9d743aa7/hls.m3u8] [55|https://hls1.streamc.xyz/e0a05e92bc5ab705417ab3a7fb3993e9/hls.m3u8] [56|https://hls1.streamc.xyz/bc01d4f1c9cd3b9e37c3360984e7b366/hls.m3u8] [57|https://hls1.streamc.xyz/154fca7f137cc4c009452d2d211d072d/hls.m3u8] [58|https://hls1.streamc.xyz/570b47fb3897f0fb0c0a8a52e2642d63/hls.m3u8] [59|https://hls1.streamc.xyz/a03a1aa3712358e11c898703ce3d8d45/hls.m3u8] [60|https://hls1.streamc.xyz/4bfa8c12ce00d470111f46e76c4919f4/hls.m3u8]
Phim cập nhật 1 tập mỗi thứ 6 hằng tuần
Phim khác